Kolkja Lasteaed-Põhikool

Kooli vastuvõtuks vajalikke dokumentide loetelu

1. KLASS
esimesse klassi astumiseks esitab õpilase vanem või esindaja järgmised dokumendid:
1. vanema või esindaja enda isikut tõendav dokument

2. kooli astumise taotlus (1. klassi astumise avaldus)
3. sisseasutaja sünnitunnistus või sünnitõend või tema isikut tõendav dokument
4. sisseastuja koolivalmiduskaart koolieelsest lasteasutusest
5. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm

PÕHIKOOL 2. - 9. KLASS
põhikooli astumiseks esitab õpilase vanem või esindaja järgmised dokumendid:
1. vanema või esindaja enda isikut tõendav dokument

2. kooli astumise taotlus (põhikooli astumise avaldus)
3. sisseasutaja sünnitunnistus või sünnitõend või tema isikut tõendav dokument
4. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist
5. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
6. varasema kooli direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistus
7. varasema kooli direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega.
8. 2 fotot 2,5 x 3,5 cm