Kontakt Keelekümblus Distantsõpe
Stuudium
Lasteaed >
Facebook
Stuudium

Kiusamisest vabaks

Kolkja Lasteaed-Põhikooli lasteaed liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga septembril 2020.a.

Kiusamiseks vabaks tutvustus.

Metoodikaga on liitunud 2 rühma: Päikesejänkus ja Sipsikud

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekti eesmärgid:

Projekt toetub neljale põhiväärtusele:

Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema õigluse vastu.

Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver), mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaaźiraamat, plakat, kleepsud ning 5 olulise nõuandega voldik lapsevanematele.

Projekti sümboliks on SÕBER KARU, mis sümboliseerib turvalisust, hellust ja sõprust. Igal lapsel on oma väike sõber karu ja rühmas on ka üks suur sõber karu. SÕBER KARU on lapsele toeks nii koosolekutel kui ka igapäevaelus.

Oluline on, et nii õpetajad, lapsed kui ka lapsevanemad oskaksid märgata kiusamiskäitumist ja ka õigesti tegutseda. Iga konflikt ei ole veel kiusamine. Kiusamine on korduv pahatahtlik käitumine mõne lapse suhtes.

Kiusamise liigid:

Kiusatakse neid, kes …

… ei löö vastu.

… on targemad kui teised.

… on lühemad / pikemad kui teised.

… on paksemad / peenemad kui teised.

… on teistest aeglasemad.

… on vaesemad / rikkamad kui teised.

… on lihtsalt teistest erinevad.

IGAÜHEL ON ÕIGUS OLLA ERINEV, KUI TA EI KAHJUSTA TEISI !!!

Rollid kiusamismudelis:

  1. Ohver- lapsed, keda kiusatakse.
  2. Kiusajad.
  3. Kaasajooksikud ehk kiusamise assistendid – lapsed, kes lähevad kisajatega kaasa ja assisteerivad nende tegevust.
  4. Passiivsed pealtvaatajad.
  5. Kaitsjad.

Kes on vaikiv enamus ehk kõrvalseisjad?

Need on lapsed, keda ei kiusata ja kes ise ei kiusa, kuid nad kardavad kiusamise ohvriks langeda. Et hirmust üle saada, tuleb rääkida sõpradega ja usaldatava täiskasvanuga ning koos tegutseda. Just vaikiv enamus saab kiusamist lõpetada! Nende abi ja toetus annab ohvrile tunde – ma ei ole üksi!

Fakt: 85% juhtudest näevad lapsed pealt, kuidas üks laps teist kiusab.

KIUSAMISEST RÄÄKIMINE EI OLE KAEBAMINE – SEE ON ENESE JA TEISTE KAITSMINE !!

Metoodika 5 olulist nõuannet lapsevanemale 

  1. Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma erinevate lastega.
  2. Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).
  3. Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.
  4. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma.
  5. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

Infot projekti kohta: www.kiusamisestvabaks.ee